מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק

מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק


לפניכם כל המידע שיסייע לכם למצוא את סוג ההתאגדות המתאים ביותר לפעילותכם, וכן את רשימת המסמכים הנדרשים לשם פתיחת חשבון בבנק.

 

תאגיד (חברה ציבורית בע"מ/ חברה פרטית בע"מ)

 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם במשרד המשפטים (נדרש רק במקרה שהחברה נוסדה לפני 1/2/2000)
 • תקנון התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים
 • פרוטוקול החלטות החברה
 • אישור עו"ד
 • דו"ח מעודכן מרשם החברות
 • תעודת רשם התאגדות - מאת רשם החברות במשרד המשפטים


תאגיד (חברה זרה הרשומה בארץ)

 • תעודת רישום
 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים
 • תקנות התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים
 • פרוטוקול החלטות החברה
 • אישור עו"ד החברה
 

שותפות רשומה כללית (שותפות שבה כל שותף מייצג את כל השותפות ואחראי לחובותיה ללא הגבלה)

 • הסכם השותפות הכללית
 • תעודת רישום ברשם השותפויות
 • פרוטוקול על החלטת השותפות לפתוח חשבון בסניף X של בנק הפועלים, והמפרט את שמות המורשים בחשבון, ערוצי הפעילות (מוקד טלפוני, אינטרנט וכו'), ואת תחומי הפעילות (קבלת אשראי, פעילות במטבע חוץ, וכו')
 • אישור עורך דין על מורשי הפעילות בחשבון (במידה וחברה מעוניינת בקבלת אשראי או באפשרות לחובה בחשבון עסקי, עליה לציין בתקנון שאכן רשאית לכך)


שותפות רשומה מוגבלת (שותפות בה יש שותף אחד לפחות שאחריותו אינה מוגבלת, ושאר השותפים נושאים באחריות מוגבלת על פי הסכם השותפות)

 • הסכם השותפות המוגבלת
 • תעודת רישום ברשם השותפויות
 • פרוטוקול על החלטת השותפות לפתוח חשבון בסניף X של בנק הפועלים, והמפרט את שמות המורשים בחשבון, ערוצי הפעילות (מוקד טלפוני, אינטרנט וכו'), ואת תחומי הפעילות (קבלת אשראי, פעילות במטבע חוץ, וכו')
 • אישור עורך דין על מורשי הפעילות בחשבון (במידה וחברה מעוניינת בקבלת אשראי או באפשרות לחובה בחשבון עסקי, עליה לציין בתקנון שאכן רשאית לכך)


חשבון נאמנות

 • ת.ז. של הנאמן
 

מפרק של חברה

 • אישור בית משפט למינוי המפרק, המכיל את סמכויות המינוי
 

אגודה שיתופית

 • תקנון של האגודה, הנושא חותמת רשם האגודות במשרד המשפטים
 • פרוטוקול החלטת האגודה השיתופית המאשר פתיחת החשבון ואופן ניהולו
 • אישור ברית פיקוח בדבר מורשי החתימה בחשבון


אגודה עותומנית

 • תעודת רישום של האגודה מטעם הממונה על המחוז במשרד הפנים
 • תקנון האגודה


שותפות בלתי רשומה בין יחיד לתאגיד

 • כל המסמכים הנדרשים לפתיחת חשבון בהתאם לסוג התאגיד
 • פרוטוקול על החלטת התאגיד לפתוח חשבון עם יחיד
 • ת.ז. של היחיד


שותפות בלתי רשומה בין תאגידים

 • כל המסמכים הנדרשים לפתיחת חשבון של כל אחד מהתאגידים
 • פרוטוקולי התאגידים על החלטותיהם לפתוח חשבון עם התאגיד השני


תאגיד הרשום בחו"ל

 • תעודת רישום
 • תזכיר ההתאגדות
 • תקנון ההתאגדות
 • פרוטוקול
 • ייפוי כח
 • אישור עורך דין החברה
 • פתיחת חשבון של תאגיד הרשום בחו"ל, כפופה לאישור היועץ המשפטי של הבנק. לכן לא ייפתח החשבון במעמד קבלת המסמכים אלא מאוחר יותר


ועד עובדים

 • מסמך החתום על ידי מועצת הפועלים, או מכתב מהנהלת המפעל המעיד מי הם נציגי הוועד
 • פרוטוקול החלטת מועצת הוועד על פתיחת החשבון, המורשים וערוצי הפעילות בחשבון


כונס נכסים

 • אישור בית משפט למינוי הכונס, המכיל את סמכויות המינוי