(OPEN ACCOUNT)
(OPEN ACCOUNT)

חשבון פתוח

חשבון פתוח


עסקה בשיטת חשבון פתוח הינה שיטת תשלום נפוצה בעסקאות סחר חוץ, והיא מבוססת, בין היתר, על אמון הדדי בין היבואן ליצואן.

המסמכים לשחרור הסחורה נשלחים מהיצואן ישירות ליבואן, ללא מעורבות הבנק.

היצואן בוטח ביבואן שיבצע את התשלום על פי המוסכם בין השניים בהסכם המסחרי.
הבנק משמש כגורם מתווך לצורך העברת הכסף.


דוגמאות למקרים בהם ניתן להשתמש בשיטת התשלום חשבון פתוח:

  • כאשר היבואן הינו חברה חזקה ואמינה.
  • כאשר קיימים יחסי אמון מלאים בין היצואן ליבואן - לאור ניסיון עסקי קודם או מכל סיבה אחרת.
  • כאשר היבואן הינו חברת-בת של המוכר, או סוכן/ מפיץ קבוע וותיק.
  • כאשר המשלוח מבוצע למחסניו של היבואן בארץ היבוא - מכירה במשגור (קונסיגנציה).
  • כאשר היבואן משוכנע כי תקנות הפיקוח על מטבע-חוץ בארץ היבוא יאפשרו לקונה להעביר את התשלום למוכר באופן חופשי.
  • בשוק בינלאומי של קונים - הקונים מכתיבים למוכרים את תנאי התשלום על פי נוחיותם.

 

חשוב לדעת

  • האמור לעיל הינו כלי עזר למידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי או מקצועי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם, לרבות בנושאים של ייעוץ מס, יעוץ משפטי או ארגוני.
  • האמור לעיל אינו ממצה את כל הנושאים והסתמכות על האמור בו מחייבת בדיקה והינה באחריות הבלעדית של המשתמש.
  • השירותים כרוכים בתשלום עמלות בהתאם לתעריפון הבנק.