מוצרי החודש

שילוב מוצרים חכם בתיק ההשקעות יעניק לך מגוון פתרונות השקעה אטרקטיבים בתקופת ריבית נמוכה

 
"עולה למתמיד"
תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) לתקופה של 24 חודשים המעניקה ריבית הולכת ועולה כל חציון ככל שמתמידים בתוכנית.
 • תחנות יציאה – מתום חצי  שנה ראשונה וכל חצי שנה לאחר מכן
 • שיעור הריבית יחושב לפי ממוצע הריביות החצי שנתיות בגין תקופת החיסכון בפועל
 • הריבית מחושבת כריבית  דריבית חצי שנתית
 • מיסוי – 15% על הרווחים הנומינליים
 • סכום מינימום להפקדה – 10,000 ₪

 לפרטים נוספים

 

מענק שקלי לכל עת ל- 42 חודשים

תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) לתקופה של 42 חודשים, עם מענק קבוע ומובטח.

 • תוכנית החיסכון ללא תחנות יציאה
 • המענק ייקבע בהתאם לסכום ההפקדה בפועל ויחושב במונחי ריבית דריבית שנתית
 • לתוכנית החסכון לא תשולם ריבית כלשהי בנוסף לסכום המענק
 • מיסוי – 15% על הרווחים הנומינליים
 • סכום מינימום להפקדה – 1,000 ₪

לפרטים נוספים

 

חיסכון "דן חסכן לדירה"

תוכנית חיסכון צמודת מדד, בהפקדה שוטפת ולתקופה של 15 שנה

 • תוכנית החיסכון עם תחנות יציאה בתום 10 שנים וכל שנה בהמשך
 • הריבית בתוכנית: הלקוח מקבל ריבית שעולה ומתחלפת רטרואקטיבית לכל תקופת החיסכון
 • מיסוי: 25% על הריבית הריאלית
 • סכום הוראת קבע:  50-2000 ש"ח

 לפרטים נוספים

 

 • הריביות המפורסמות נכונות ליום 01.11.2016
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות
 • תנאי החיסכון/פיקדון יהיו כפי שיקבע בין הצדדים 
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת החיסכון/פיקדון וכן רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים
WPS1, render time:1539 mSec