מוצרי החודש

יש הצעות שכדאי לתפוס בשתי הידיים

מוצר החודש
 

חיסכון צמרת ברירה ל-5 שנים
תוכנית חיסכון לתקופה של 5 שנים. בתום תקופת החיסכון הלקוח יזוכה בגבוה (ברוטו- לפני ניכוי מס) מבין שתי האפשרויות הבאות:.

 • אפשרות א'- מענק קבוע מראש (ללא הצמדה)
 • אפשרות ב'- הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן (ללא ריבית)
 • תחנות יציאה – אין 
 • אפשרות למשיכה לא בתחנה- בהתאם לתנאי התוכנית
 • סכום מינימום להפקדה - 50,000 ₪

לפרטים נוספים

 

פיקדון משיכה בשלבים

 • פיקדון שקלי בריבית קבועה לתקופה של 12 חודשים
 • בפיקדון תתאפשר משיכה של חלק מסכום הקרן והריבית הצבורה מידי 3 ח'
 • שיעור המשיכה המירבי, מסכום קרן ההפקדה המקורית, במועדי המשיכה יהיו כדלהלן: 3 ח' – 25% , 6 ח' 50% , 9 ח' 50% , 12 ח' 100%

לפרטים נוספים

 

 • התנאים נכונים ליום  02.07.2017
 • מיסוי- בהתאם לתנאי התוכנית/הפיקדון, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת.
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות
 • תנאי החיסכון/פיקדון יהיו כפי שיקבע בין הצדדים
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת החיסכון/פיקדון וכן רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים
 
WPS2, render time:1302 mSec