העברות כספים

העברות כספים

בסכומים המותאמים לעסקים

באפליקציה לעסקים תוכל להעביר כספים בין חשבונותיך, לחשבונות אחרים בתוך הבנק, או לחשבונות המתנהלים בבנקים אחרים, בסכומים גבוהים המותאמים לעסקים.
באפשרותך לבצע העברות כספיות בודדות והעברה במקבץ.

 

העברת כספים בסכומים גבוהים:
באפשרותך לתת הוראות לביצוע העברת כספים באינטרנט לעסקים גם במקרים הבאים: 

  • כשהיתרה למשיכה בחשבונך העסקי אינה מספקת. 
  • כשסכום העסקה גורר חריגה מתקרת הסכומים המרבית המותרת להעברה באינטרנט (למעט מקרים בהם סכום העסקה חורג מהסכום המרבי שהוגדר על ידי הלקוח בפרוטוקול).

במקרים הנ"ל תוצג לך הודעה כי עסקה זו קיימת על תנאי וביצועה מותנה באישור הגורם המטפל בחשבונך העסקי - סניף/מנהל קשרי לקוחות.
 

כיצד זה עובד?
עסקה שהחלה באפליקציה תועבר לטיפול הגורם אליו משויך חשבונו העסקי של הלקוח לקבלת החלטה (סניף / מנהל קשרי לקוחות). במידה שהעסקה תאושר, פעולה זו תירשם כעסקת העברה בחשבון המעביר וכן בחשבון המוטב.
 
לתשומת לבך: אם העסקה תאושר, לא ניתן יהיה לבטל את הפעולה.


העברה במקבץ באפליקציה לעסקים
לשם ביצוע העברה במקבץ באפליקציה לעסקים, יש לערוך העברה במקבץ שבוצעה באתר בעבר. לא ניתן לבצע העברה ראשונה במקבץ באפליקציה.

 

אינך מנוי על 'פועלים באינטרנט לעסקים'?

באפשרותך למלא טופס מקוון באתר, להדפיסו ולהעבירו בפקס לסניפך לצורך ביצוע העברת כספים רגילה/זה"ב בש"ח.

נתקל בבעיות הקלדה בטופס? למידע נוסף ולהתקנת חבילת שפה.

 

ניהול מוטבים קבועים ומזדמנים
תוכל מעתה לנהל את רשימת המוטבים הקבועים והמזדמנים בחשבונך:

  • צפייה בפרטי המוטבים הקבועים שהוגדרו בעת ההצטרפות לשירות
  • צפייה בפרטי המוטבים המזדמנים שהוגדרו באפליקציה / באתר ו/או בוצעה אליהם העברה באתר
  •  הוספה, מחיקה ועריכת פרטי מוטבים מזדמנים
  • ביצוע העברה כספית (כולל העברת זה"ב) למוטבים קבועים ומזדמנים ללא הקלדת פרטיהם

 

לתשומת לבך:

ניתן לקבוע סכומים אחרים, נמוכים מהסכומים המרביים המפורטים בטבלה.

*  יש לציין סכום בפרוטוקול. במקרים בהם סכומי ההעברה גוררים חריגה מתקרת הסכומים המקסימלית של הבנק תוצג ללקוח הודעה כי העסקה קיימת על תנאי וביצוע מותנה באישור הגורם המטפל בחשבון העסקי - סניף / מנהל קשרי לקוחות.

המגבלות על הסכומים המרביים לפעילות בחשבון עשויים להשתנות מעת לעת, כפי שיעודכן באתר הבנק ועפ"י החלטת הבנק.
  • מוטבים מזדמנים: מוטבים שלא הוגדרו בטבלת המוטבים הקבועים בפרוטוקול 
  • מוטבים קבועים: מוטבים שהוגדרו מראש בטבלת המוטבים הקבועים בפרוטוקול 
 העברת כספים
WPS1