הטבות למצטרפים חדשים
קרן אשראי ייחודית לנשים המובילות עסקים קטנים
הטבות בלעדיות בחשבון העו"ש לעסקים קטנים המצטרפים לבנק
יתרונות פועלים באינטרנט לעסקים
הטבות לפעילות בערוצים ישירים
כניסה לחשבון באמצעות קוד לנייד
מצטרפים לפועלים באינטרנט לעסקים
כלים ושירותים ייעודיים לעסקים
כרטיס UP card נטען לעסקים קטנים
אפליקציה לעסקים 2
אפליקציית פועלים לעסקים
שירות on time לעסקים
מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק
קרן אשראי ייחודית לנשים המובילות עסקים קטנים

קרן אשראי ייחודית לנשים המובילות עסקים קטנים

נשים המובילות עסקים קטנים

 

כדי להעניק לך פתרונות פיננסיים ייחודיים אשר יסייעו לך בפיתוח העסק והובלתו לצמיחה, הקמנו בבנק הפועלים קרן הלוואות בלעדית לעסקים קטנים , קרן" פועלים לצמיחת עסקים חדשים".

 

הקרן מיועדת לעסקים בהקמה*/עסקים קיימים**.

 

הזכאים:

 • לקוחות עסקיים קטנים בבנק הפועלים מענפי המלאכה, התעשייה, המסחר והשירותים.
 • תאגידים ועוסק מורשה.

 

תנאי ההלוואה במסגרת הקרן לעסקים בהקמה :

 • סכום ההלוואה - עד 200 א' ש"ח
 • ריבית ההלוואה- ריבית פריים  3%+ 
 • תקופה - עד 5 שנים 
 • ביטחונות - בכפוף לביטחונות המקובלים ע"י הבנק.

 

תנאי ההלוואה במסגרת הקרן לעסקים קיימים - שהינם מצטרפים חדשים לבנק הפועלים:

 • סכום ההלוואה - עד 8% מהמחזור השנתי או עד 400,000 ש"ח, הנמוך מביניהם
 • ריבית ההלוואה- ריבית פריים + 3%
 • תקופה - עד 5 שנים
 • בטחונות - בכפוף לביטחונות המקובלים ע"י הבנק
 • עמלת עריכת מסמכים - הנחה בשיעור עד 70% מהתעריפון

 

לנוחותך, טופס הבקשה להלוואה

 

לפרטים מלאים אודות תנאי הקרן, לבחינת הזכאות להלוואה ולהגשת בקשה להלוואה במסגרת קרן "פועלים לצמיחת עסקים חדשים" יש לפנות לסניפך.

       
*תאגיד אשר טרם חלפו שנתיים מיום התאגדותו או עוסק מורשה שטרם חלפו שנתיים מיום פתיחת תיק מע"מ, האחד מבין השניים ואשר פותחים חשבון עסקי חדש בבנק הפועלים
**עסקים שחלפו לפחות שנתיים מיום הקמתם ואשר פותחים חשבון עסקי חדש בבנק הפועלים. 
 • אין בהודעה זו או באיזה מהנתונים הכלולים בה או המסמכים הנלווים אליה התחייבות כלשהי של הבנק למתן אשראי.
 • כל אישור או סירוב לבקשת הלוואה, כולה או חלק ממנה, נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וייעשה בהתאם לנהליו הפנימיים.
 • מובהר כי העמדת ההלוואה כולה או חלק ממנה הנה בשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וכפופה לקיום כל התנאים המוקדמים כפי שייקבעו על ידו, ובכלל זה לחתימת הלקוח על כל המסמכים בנוסח ובתנאים כפי שיידרשו על ידי הבנק.
 • אין לראות בפרסום זה משום המלצה ו/או הצעה ו/או ייעוץ למתן או קבלת אשראי
 • פרטים מלאים בבקשה להלוואה ובסניפים
 • ריבית שנתית מתואמת  4.7%, הריבית המתואמת נכונה ליום 16.03.2015
WPS2