הטבות למצטרפים חדשים
יתרונות פועלים באינטרנט לעסקים
הטבות לפעילות בערוצים ישירים
מצטרפים לפועלים באינטרנט לעסקים
כניסה לחשבון עם קוד לנייד
כלים ושירותים ייעודיים לעסקים
כרטיס UP card נטען לעסקים קטנים
אפליקצית פועלים לעסקים
שירות on time לעסקים
מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק
מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק

מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק

לפתוח חשבון בקלות וביעילות

לפניך רשימה המסייעת לך למצוא את סוג ההתאגדות המתאים ביותר לפעילותך, וכן את רשימת המסמכים הנדרשים לשם פתיחת חשבון בבנק.

 תאגיד (חברה ציבורית בע"מ/חברה פרטית בע"מ)
 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים (נדרש רק במקרה שהחברה נוסדה לפני 1/2/2000)
 • תקנון התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים
 • פרוטוקול החלטות החברה
 • אישור עו"ד
 • דו"ח מעודכן מרשם החברות
 • תעודת רשם התאגדות - מאת רשם החברות במשרד המשפטים
תאגיד (חברה זרה הרשומה בארץ)
 • תעודת רישום
 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים
 • תקנות התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים
 • פרוטוקול החלטות החברה
 • אישור עו"ד החברה

 

שותפות רשומה כללית (שותפות שבה כל שותף מייצג את כל השותפות ואחראי לחובותיה ללא הגבלה)
 • הסכם השותפות הכללית
 • תעודת רישום ברשם השותפויות
 • פרוטוקול על החלטת השותפות לפתוח חשבון בסניף X של בנק הפועלים, והמפרט את שמות המורשים בחשבון, ערוצי הפעילות (מוקד טלפוני, אינטרנט וכו'), ואת תחומי הפעילות (קבלת אשראי, פעילות במטבע חוץ, וכו')
 • אישור עורך דין על מורשי הפעילות בחשבון, ביטול תקנה 72/73 בתקנון המאפשר קבלת אשראי על ידי החברה. מסמך זה נדרש אם החברה מעונינת בקבלת אשראי או אפשרות לחובה בחשבון העסקי
שותפות רשומה מוגבלת (שותפות בה יש שותף אחד לפחות שאחריותו אינה מוגבלת, ושאר השותפים נושאים באחריות מוגבלת על פי הסכם השותפות)
 • הסכם השותפות המוגבלת
 • תעודת רישום ברשם השותפויות
 • פרוטוקול על החלטת השותפות לפתוח חשבון בסניף X של בנק הפועלים, והמפרט את שמות המורשים בחשבון, ערוצי הפעילות (מוקד טלפוני, אינטרנט וכו'), ואת תחומי הפעילות (קבלת אשראי, פעילות במטבע חוץ, וכו')
 • אישור עורך דין על מורשי הפעילות בחשבון, ביטול תקנה 72/73 בתקנון המאפשר קבלת אשראי על ידי החברה. מסמך זה נדרש אם החברה מעונינת בקבלת אשראי או אפשרות לחובה בחשבון העסקי
חשבון נאמנות
 • ת.ז. של הנאמן

 

מפרק של חברה
 • אישור בית משפט למינוי המפרק, המכיל את סמכויות המינוי

 

אגודה שיתופית
 • תקנון של האגודה, הנושא חותמת רשם האגודות במשרד המשפטים
 • פרוטוקול החלטת האגודה השיתופית המאשר פתיחת החשבון ואופן ניהולו
 • אישור ברית פיקוח בדבר מורשי החתימה בחשבון
אגודה עותומנית
 • תעודת רישום של האגודה מטעם הממונה על המחוז במשרד הפנים
 • תקנון האגודה
שותפות בלתי רשומה בין יחיד לתאגיד
 • כל המסמכים הנדרשים לפתיחת חשבון בהתאם לסוג התאגיד
 • פרוטוקול על החלטת התאגיד לפתוח חשבון עם יחיד
 • ת.ז. של היחיד
שותפות בלתי רשומה בין תאגידים
 • כל המסמכים הנדרשים לפתיחת חשבון של כל אחד מהתאגידים
 • פרוטוקולי התאגידים על החלטותיהם לפתוח חשבון עם התאגיד השני
תאגיד הרשום בחו"ל
 • תעודת רישום
 • תזכיר ההתאגדות
 • תקנון ההתאגדות
 • פרוטוקול
 • ייפוי כח
 • אישור עורך דין החברה
 • פתיחת חשבון של תאגיד הרשום בחו"ל, כפופה לאישור היועץ המשפטי של הבנק. לכן לא ייפתח החשבון במעמד קבלת המסמכים אלא מאוחר יותר.
ועד עובדים
 • מסמך החתום על ידי מועצת הפועלים, או מכתב מהנהלת המפעל המעיד מי הם נציגי הוועד
 • פרוטוקול החלטת מועצת הוועד על פתיחת החשבון, המורשים וערוצי הפעילות בחשבון
כונס נכסים
 • אישור בית משפט למינוי הכונס, המכיל את סמכויות המינוי

 

 מסמכים לפתיחת חשבון
WPS2