שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
בדיקת המסמכים
אשראי דוקומנטרי ייבוא - פתיחה ותיקון
התשלום לספק ומסירת המסמכים
שאלות ותשובות בסחר חוץ
סוגי האשראים הדוקומנטריים
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
בדיקת המסמכים

בדיקת המסמכים

שימת לב לפרטים - חשוב והכרחי

עם משלוח הסחורה, אוסף היצואן את מסמכי המשלוח, יחד עם כל המסמכים האחרים, ומציג אותם בבנק הממונה.


הבנק הממונה בודק אם המסמכים עומדים בתנאי הא.ד. כדלהלן: 

  • בדיקת התאמת המסמכים מול התנאים שצוינו בפתיחת האשראי הדוקומנטרי (והתיקונים שנוספו לו בהמשך, אם היו כאלה).
  • בדיקת תוכן המסמכים - האם המידע והנתונים המופיעים במסמך אחד מתוך המסמכים שהוצגו אינו סותר מידע המצוין במסמך אחר שהוצג.
  • בדיקה אם המסמכים אינם סותרים את הכללים האחידים לאשראים דוקומנטריים של לשכת המסחר הבינלאומית בפריז (פרסום מספר 600).

 

אם במהלך הבדיקה מתגלה פרט בלתי מתאים במסמכים, מציין זאת הבנק כאי התאמה (הסתייגות - Discrepancy) והתחייבותו של הבנק הפותח לתשלום מותנית בהסכמתו ובהסכמת היבואן להסיר הסתייגות זו. 


 

 אשראי דוקומנטרי
WPS1