שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
בדיקת המסמכים
אשראי דוקומנטרי ייבוא - פתיחה ותיקון
התשלום לספק ומסירת המסמכים
שאלות ותשובות בסחר חוץ
סוגי האשראים הדוקומנטריים
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
שאלות ותשובות בסחר חוץ

שאלות ותשובות בסחר חוץ

אשראי דוקומנטרי יצוא
לפניך רשימת שאלות ותשובות בנושא א.ד. יצוא. התשובות לשאלות הינן מתומצתות.

מידע נוסף על הנושאים המופיעים בפרק זה ניתן למצוא בפרק 10 לאשראי דוקומנטרי.


בנוסף, ניתן לפנות טלפונית ליחידת א.ד. יצוא במרכז התפעולי לסחר חוץ, בהתאם לרשימת הטלפונים המופיעה בסוף דף זה.


ש. מהו אשראי דוקומנטרי?
ת. התחייבות של הבנק הפותח (הבנק של הקונה) לשלם למוטב (המוכר) כנגד מסמכים, ובתנאי שיתאימו 
    להוראות האשראי ולתנאיו. אשראי דוקומנטרי כפוף ל- UCP600.


  ש. מה ההבדל בין אשראי דוקומנטרי לדוקומנטים לגבייה בערבות הבנק?
  ת. באשראי דוקומנטרי ההתחייבות של הבנק הפותח היא מראש, דהיינו עם פתיחת האשראי הדוקומנטרי,
       והוא אינו יכול לחזור בו מהתחייבותו הבלתי חוזרת לעומת דוקומנטים לגבייה - בהם אין מחויבות של
       הבנק הגובה להוסיף ערבות אם יסרב להוסיף ערבות ו/או לקבל מסמכים, אזי המוכר יוותר עם הסחורה 
       בארץ הקונה ויאלץ למצוא קונה אחר או להחזיר את הסחורה לארץ, וזאת לאחר ביצוע המשלוח ותשלום 
       הוצאותיו.

 

 ש. מהו קיום ומהו משמעותו?
  ת. 'קיום' פירושו התחייבות נוספת של בנק אחר לשלם למוטב כנגד מסמכים, ובתנאי שיתאימו להוראות
      האשראי ולתנאיו. התחייבות זו מאפשרת למוטב לקבל תשלום מהבנק המקיים ללא תלות בבנק הפותח.

 

ש. מהו אשראי בר העברה (Transferable L/C)?
ת.   סוג של אשראי דוקומנטרי המאפשר למוטב (הפועל כמתווך בין יצרן לקונה) להעביר את זכויותיו על פי
      האשראי הדוקומנטרי, כולן או חלקן, למוטב שני (היצרן), תוך אפשרות להחלפת שם הקונה בשמו של
      המוטב הראשון. באשראי דוקומנטרי מסוג זה משתמשים כאשר המוטב הראשון אינו יצרן הסחורה, אלא
      סוכן המייצג את היצרן, או במקרה בו המתווך אינו מעוניין שהיצרן והקונה הסופי יכירו זה את זה ויסחרו
      ביניהם ישירות.


 ש. מהו אשראי דוקומנטרי מותנה (Standby Letter of Credit)?
 ת. אשראי דוקומנטרי (א.ד.) מותנה הוא ערבות בנקאית בלבוש של אשראי דוקומנטרי מסחרי, אשר מטרתו
     העיקרית היא להבטיח ביצוע תשלום. אשראי דוקומנטרי מותנה דומה לערבות, בכך שהוא מהווה
     התחייבות של בנק לשלם את הסכום הנקוב בו כנגד דרישת תשלום מהמוטב, ולאשראי דוקומנטרי, בכך
     שנדרשת בו הצגת מסמכים שונים על מנת לזכות בתשלום.
      אשראי דוקומנטרי מותנה משמש כבטוחה בלבד, ולמעשה לא נועד למימוש כל עוד הקונה עומד
      בהתחייבויותיו ומשלם את המגיע ממנו - האשראי דוקומנטרי המותנה לא ימומש., בשונה מא.ד. מסחרי
      המהווה אמצעי תשלום.

 

ש. במקרה והייתה שביתה בבנק המקיים ובעטיה לא יכל המוטב להציג מסמכים בזמן, כיצד יוכל המוטב לעמוד בתנאי האשראי ולקבל תשלום, והאם ניתן לתבוע את הבנק המקיים?
ת.
המוטב יוכל לעמוד בתנאי האשראי ולקבל תשלום מהבנק הפותח מאחר והתחייבותו תמיד קיימת, ובתנאי
    שהוצגו מסמכים מתאימים להוראות האשראי ותנאיו.
     אי אפשר לתבוע את הבנקים מאחר וסעיף 36 ב UCP 600 משחרר את הבנקים מחבות או אחריות בגין
     שביתות או השבתות כלשהן.


ש. אני מעוניין בקבלת תשלום ללא זכות חזרה מיד עם הצגת מסמכים בבנק הפועלים. איזה סוג אשראי מתאים לי?
ת. אשראי מקוים על-ידי בנק הפועלים, למימוש על-ידי תשלום מיידי בבנק הפועלים.

 

ש. מה צריך לבדוק היצואן עם קבלת אשראי דוקומנטרי?
 ת. - בדיקת ההתאמה בין תנאי האשראי הדוקומנטרי לבין חוזה המכר.
     - האם ניתן לעמוד בתנאי האשראי והצגת המסמכים הנדרשים.

 

ש. מהו תהליך האשראי הדוקומנטרי ביצוא?
ת. - בדיקת האשראי הדוקומנטרי ותנאיו מיד עם קבלתו.
    - הכנת מסמכי המשלוח (מומלץ להתחיל בהכנת המסמכים כגון: ח-ן ספק,  
      תעודת אריזה, הצהרות וכו', לפני ביצוע המשלוח).
    - ניתן לשלוח לבנק הפועלים מסמכים לבדיקה מקדמית בפקס.
    - בדיקת המסמכים בבנק: הצגת מסמכים במרכז התפעולי הארצי לסחר-חוץ של בנק הפועלים.
    אם מתגלות אי-התאמות, תישלח למוטב הודעה עם פירוט אי-ההתאמות והאופציות למתן הוראות:
    לתקן את המסמכים, לשלוח את המסמכים לבנק הפותח כפי שהם ללא ציון אי-התאמות, או לשלוח    
    להסכמה עם ציון אי ההתאמות השונות.
-  משלוח המסמכים לבנק הפותח / הממונה / המקיים. 


 ש. האם אפשר להציג מסמכים בבנק הפועלים עד תפוגת תוקף האשראי?
 ת. התשובה תלויה בתנאי האשראי הדוקומנטרי:
     אם אין באשראי דרישה למסמך הובלה, ומקום תפוגת התוקף בישראל, ניתן להציג מסמכים בבנק הפועלים
     עד תפוגת התוקף. אם מקום תפוגת התוקף בבנק הפותח, על המסמכים להגיע לבנק עד תפוגת התוקף.
     אם יש באשראי דרישה למסמך הובלה, ומקום תפוגת התוקף בישראל, וצוינו מספר הימים להצגה מתאריך שטר
     מטען: תפוגת התוקף או הזמן שהוגדר להצגה מתאריך שטר מטען - המוקדם מביניהם הוא הקובע.
     אם לא צוינה תקופת ההצגה הרי שלפי סעיף 14 ג' ב-- UCP 600 יש להציג מסמכים לא יאוחר מ- 21 יום לאחר תאריך שטר המטען או עד תפוגת התוקף, המוקדם מביניהם.
     לתשומת לבך: למרות המצוין לעיל, רצוי שהצגת המסמכים תתבצע בפועל מוקדם ככל האפשר, על מנת שיהיה ניתן 
     לתקנם, במידת הצורך.


 ש. אם התקבל אשראי דוקומנטרי ביצוא ויש טעות בשם ו/או בכתובת המוטב, האם להציג את המסמכים עם הכתובת הנכונה?
 ת. אם המסמכים יוצגו עם השם ו/או הכתובת הנכונה, הבנק עשוי לדחות אותם ולטעון לאי התאמה. לכן, יש
     לבקש תיקון לאשראי. אם מדובר בטעות של הקונה / הבנק הפותח, יש לבקש שהוצאות התיקון יחולו על
     הקונה ושיהיה לכך ציון בתיקון.
 
 ש. מהו שטר חליפין?
 ת. מסמך פיננסי אותו מוציא המוטב ולפקודתו הוא ערוך, ושנמשך המופיע בו חותם שהוא מקבל עליו
     התחייבות לשלם למוטב את הסכום המצוין על השטר במועד הנקוב בו.


 ש. היכן ניתן להשיג שטר חליפין וכיצד יש למלא אותו?
 ת. ניתן להשיג שטרי חליפין במרכז התפעולי הארצי לסחר חוץ.
     יש לציין את סכום הדרישה בספרות ובמילים, להשלים את תאריך הוצאת השטר, למלא את תנאי התשלום,
     לציין את שם הנמשך בהתאם למצוין באשראי ולהוסיף הערה: 'משוך תחת אשראי דוקומנטרי מספר…
     שנפתח על ידי.' יש לחתום על השטר מצד ימין ולהסב אותו על גבו.


 ש. האם אפשר להציג (מסמכים בעברית) באשראי דוקומנטרי מקומי שנפתח בשפה האנגלית, והאם אפשר
     להציג מסמכים בעברית באשראי דוקומנטרי מקומי שנפתח בשפה האנגלית?

 ת. לא, אלא אם נאמר באשראי שמסמכים בעברית יתקבלו. הסיבה: לא ניתן לבצע בדיקת התאמה
     לפרטי האשראי כגון: תיאור סחורה, שם וכתובת המוטב. בד"כ נדרש ששפת הדוקומנטים תהיה זהה לשפת
     הא.ד. 
 

חשבון ספק
ש. במידה ומותרת סטייה של 10% +/- בסכום האשראי, האם היא מתייחסת גם לכמות?
ת. לא. אם אין ציון סטייה בכמות, מותרת סטייה של עד 5% +/-, ובתנאי שהאשראי אינו קובע את הכמות
     במונחים קבועים של מספרי יחידות אריזה או של מספרי פריטים יחידים והסכום הכולל של המשיכות אינו
     עולה על סכום האשראי, בהתאם לסעיף 30 ב' ב- UCP 600.


ש. אם בוצע משלוח חלקי באשראי, המתיר משלוחים חלקיים, האם יש לציין את כל הכמות המצוינת
     באשראי כדי שתיאור הסחורה יצוין בדיוק כמו באשראי?

ת. בהתאם לסעיף 18ג' ב-UCP 600,תיאור הסחורה בחשבון המסחרי חייב להתאים לזה המופיע באשראי.
     לגבי הכמויות - כאשר מותרים משלוחים חלקיים יש לציין את הכמות החלקית שנשלחה בפועל, ובתנאי
     שאינה סותרת את סעיף 30 ב' ב- UCP 600.
 

שטר מטען
ש. אם האשראי דורש שטר מטען ימי (Clean On Board), האם חובה לציין מילים אלו על שטר המטען?
ת. לא. במידה ושטר המטען מציין כי יש פגם בסחורה / אריזה הרי שלא מולאה הדרישה ל- Clean on Board.


ש. אם שטר המטען האווירי מראה שהיה שטעון בין נמל התעופה לנמל היעד, ואילו האשראי אוסר
     שטעון, האם יש לתקן את האשראי?
ת.
לא, מאחר וההובלה מנמל התעופה לנמל היעד מכוסה תחת שטר מטען אחד, הדבר לא יחשב שטעון.

 

ש. אם תאריך הטיסה הינו יום אחרי התאריך האחרון למשלוח המצוין באשראי, אך תאריך הוצאת שטר המטען
     הינו תאריך היום האחרון למשלוח, האם הבנק הפותח ידחה את המסמכים עקב איחור במשלוח 
     סחורה?

ת. התשובה תלויה בדרישת האשראי לשטר מטען: אם האשראי אינו דורש שיצוין תאריך הטיסה בפועל,
     תאריך המשלוח יקבע על פי תאריך הוצאת שטר המטען, ולכן לא תהיה אי-התאמה. אך אם האשראי דורש 
     ציון תאריך הטיסה בפועל, תאריך המשלוח יקבע על פי תאריך הטיסה, ולכן תהיה אי התאמה להוראות
     האשראי.

 אשראי דוקומנטרי
WPS1