שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
בדיקת המסמכים
אשראי דוקומנטרי ייבוא - פתיחה ותיקון
התשלום לספק ומסירת המסמכים
שאלות ותשובות בסחר חוץ
סוגי האשראים הדוקומנטריים
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
סוגי האשראים הדוקומנטריים

סוגי האשראים הדוקומנטריים

תנאים ויתרונות

אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר - Irrevocable L/C
העיקרון - אין שינוי/ביטול ללא הסכמה
זו צורתו המקובלת של אשראי דוקומנטרי. הבנק הפותח (Issuing Bank) מתחייב באופן מוחלט לשלם אם כל תנאי האשראי ימולאו, ואינו רשאי לבטל את התחייבותו ללא הסכמה מפורשת של המוטב (היצואן) ושל הבנק המקיים - אם יש כזה בעסקה.
 
לתשומת לבך: כל שינוי או תיקון בתנאי הא.ד. מחייב הסכמה של כל הצדדים השותפים לעסקה. רק לאחר הסכמה של כל הצדדים על השינוי, הוא הופך לחלק אינטגרלי מהאשראי הדוקומנטרי.
אשראי דוקומנטרי - Confirmed L/C
אשראי דוקומנטרי - Confirmed L/C
אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר, כאשר בנק נוסף (הבנק המקיים) מקבל על עצמו את ההתחייבות של הבנק הפותח.
 
 העיקרון - הגנה כפולה ליצואן
  • משמעות הקיום היא הסכמתו של הבנק המקיים לקבל עליו התחייבות מלאה ובלתי חוזרת לבצע את התשלום בהתאם לתנאי הא.ד., באופן בלתי תלוי בהתחייבות הבנק הפותח.
  • מתי נוהגים להשתמש בא.ד. מקוים? בעסקה שבה היצואן אינו סומך על התחייבויותיו של הבנק הפותח, שנמצא בדרך כלל בארצו של היבואן, או שליצואן יש חשש מפני קשיים כלכליים או מדיניים שונים בארצו של הקונה, אשר יקשו על הבנק הפותח לעמוד בהתחייבויותיו, דורש היצואן שבנק אחר (בדרך כלל הבנק הממונה - שנמצא בארצו של היצואן, או בנק במדינה אחרת - הבנק המקיים) יהיה 'אחראי' להתחייבות הבנק הפותח. 
  • הקטנת הסיכון ליצואן - באמצעות א.ד. מקוים, היצואן מנטרל את סיכון הבנק הפותח וכך מבטיח לעצמו שבמידה ויציג מסמכים התואמים את תנאי האשראי, הבנק המקיים ישלם לו את תמורתם ללא תלות בבנק הפותח.
אשראי דוקומנטרי בר העברה - Transferable L/C

העיקרון - הזכות להעברת הזכויות
סוג זה של אשראי דוקומנטרי מקנה זכות למוטב הראשון (שבמקרים אלה בדרך כלל פועל כמתווך בין היצרן לקונה) להעביר את הזכויות לניצול האשראי למוטב שני (היצרן).
בא.ד. מסוג זה משתמשים בדרך כלל כאשר המוטב הראשון אינו יצרן הסחורה, ועובדה זו ידועה לקונה.


התנאים: 

  •  הא.ד. ניתן להעברה פעם אחת בלבד, לפי אותם התנאים בהם נפתח ובעת העברתו למוטב השני ניתן לשנות בו רק את סכום הא.ד., המחיר ליחידה, המועד האחרון למשלוח ואת מועד פקיעת הא.ד. (נתונים אלה ניתן לקצר/להפחית בלבד).
    יש מקרים בהם הא.ד. מתיר להעביר את הא.ד. יותר מפעם אחת , וזאת כאשר עפ"י תנאי הא.ד. מותרים משלוחים חלקיים ויש צורך לפצל את האשראי ולהעביר חלקים שונים ממנו למספר "מוטבים שניים", ובתנאי שסך כל ההעברות אינו עולה על סכום האשראי הדוקומנטרי.
    בא.ד. בנושא הביטוח ניתן לדרוש ביטוח בסכום העולה על הסכום המועבר + 10%, כך שיתאים לסכום הביטוח הנדרש בעסקה עם הקונה הסופי.
  • ניתן להעביר אשראי דוקומנטרי רק אם הוגדר מראש על ידי הבנק הפותח כאשראי דוקומנטרי בר העברה (Transferable).

 

היתרון:
יתרונו של א.ד. מסוג זה הוא שהמתווך אינו נדרש להמציא בטוחות לבנק כאשר הוא מבצע העברה של א.ד. או חלק/ים ממנו מאשראי דוקומנטרי שהתקבל לטובתו. א.ד. בר העברה הוא אשראי אחד המשמש כשני אשראים דוקומנטריים, המשרתים את הקונה הסופי, את המתווך ואת היצרן, כהתחייבות בלתי חוזרת לשלם ליצרן הטובין את התמורה הנדרשת על ידו, ולמתווך את ההפרש בין שני האשראים.

אשראי דוקומנטרי גב אל גב - Back to Back L/C

העיקרון - הפרדה בין היצרן לקונה הסופי
שילוב של שני אשראים דוקומנטריים, המופעלים בעיקר כאשר סוכן או מתווך מעוניינים לחסום באופן מקסימלי את האפשרות שהקונה הסופי והיצרן יכירו זה את זה, או שמקור הקניה ויעד המכירה יחשפו לצדדים גם בעסקות נוספות בעתיד, או שהם מעוניינים לשנות את מטבע העסקה, מועדי התשלום וכדומה' - נתונים אשר לא ניתן לשנות על ידי בר- העברה. במצב כזה, מופעלת מערכת של שני אשראים דוקומנטריים נפרדים ועצמאיים לחלוטין, כאשר המתווך מבקש מהקונה לפתוח א.ד. לטובתו, ובמקביל המתווך פותח אשראי דוקומנטרי עצמאי לטובת היצרן.

 

 אשראי דוקומנטרי
WPS2