שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
בדיקת המסמכים
אשראי דוקומנטרי ייבוא - פתיחה ותיקון
התשלום לספק ומסירת המסמכים
שאלות ותשובות בסחר חוץ
סוגי האשראים הדוקומנטריים
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
התשלום לספק ומסירת המסמכים

התשלום לספק ומסירת המסמכים

התנאים והמשמעויות

אשראי דוקומנטרייש להבחין בין תשלום המתבצע ע"י בנק ממונה, שקיבל על עצמו מינוי, לבין א.ד. ללא בנק ממונה או בנק ממונה שלא קיבל על עצמו את המינוי. במקרה של אי-קבלת מינוי התשלום יתבצע ע"י הבנק הפותח לאחר קבלת הדוקומנטים אצלו, בדיקתם ומציאתם כמתאימים, אם בתשלום מיידי או בתאריך עתידי. כאשר בנק מקבל על עצמו מינוי הרי שאצלו האשראי ימומש, בין בתשלום עם ראות, קיבול או סיחור, כמפורט בהמשך.


תשלום עם ראות - Sight Paymant
אם צוין בתנאי הא.ד. שהתשלום ליצואן יבוצע מיד עם ראות הדוקומנטים (Sight) אזי יבוצע תשלום זה באופן הבא:

  • אם קיים בנק ממונה בעסקה - לאחר שהבנק הממונה יבדוק את המסמכים ויאשר את התאמתם
  • אם אין בנק ממונה בעסקה - לאחר הגעת המסמכים לדלפק הבנק הפותח ובדיקתם

 

התשלום עבור הסחורה - בחיוב או בסוויפט
ביצוע התשלום עבור הסחורה יכול להתבצע על ידי הבנק הממונה:

  • כנגד חיוב חשבונו של הבנק הפותח
  • בהעברת התשלום באמצעות סוויפט מהבנק הפותח לבנק הממונה 

 

מתי מגיע התשלום לידי היצואן?
תמורת היצוא תתקבל בד"כ תוך 2 עד 3 ימי עסקים מיום הצגת הדוקומנטים כאשר המשלם הוא הבנק הממונה שאצלו הוגשו הדוקומנטים. אם התשלום מבוצע ע"י הבנק הפותח - ללא מינוי לבנק מודיע התמורה צפויה להגיע תוך שבועיים: יש לקחת בחשבון את זמן הגעת הדוקומנטים פיזית לדלפקי הבנק הפותח + מספר הימים שמותר לבנק הפותח לבדוק את הדוקומנטים.


תשלום בתנאי קיבול - Acceptance
אם צוין בתנאי הא.ד. שהתשלום ליצואן יבוצע בתנאי קיבול במועד עתידי מסוים, אזי יביא היצואן לבנק הממונה את המסמכים בצירוף שטר לתשלום במועד העתידי, המשוך בדרך כלל על הבנק הממונה או על הבנק המקיים. הבנק הממונה/המקיים יבדוק את המסמכים, ואם ימצא אותם מתאימים - יערוך קיבול על השטר וישלח את המסמכים לבנק הפותח. מרגע שהבנק הממונה/המקיים ערך קיבול על השטר, יש בידי היצואן התחייבות מוחלטת של הבנק לבצע את התשלום במועד העתידי.
היצואן עשוי לבקש מהבנק הממונה/המקיים לנכות את השטר המשוך עליו - כלומר, לשלם לו מיידית, בניכוי ריבית על תקופת האשראי.
ההבדל במקרה זה בין בנק ממונה שאינו מקיים לבנק מקיים הוא במועד ההודעה על הקיבול (למוטב): בנק מקיים מתחייב בעת ההודעה על הא.ד. למוטב/יצואן לבצע קיבול כנגד מסמכים מתאימים, בעוד בנק ממונה שאינו מקיים אינו מתחייב לכך מראש, ויחליט אם לבצע קיבול, תוך הודעה על כך למוטב, רק לאחר הצגת המסמכים אצלו.


תשלום בתנאי סיחור -  Negotiation

  • אם צוין בתנאי הא.ד. שהתשלום ליצואן יבוצע בתנאי סיחור, בין אם בתשלום מיידי או בתשלום דחוי, אזי יקבל הבנק הממונה מהיצואן את המסמכים, ולאחר בדיקת התאמתם יעביר אותם לבנק הפותח. 
  • אם המסמכים נבדקו ונמצאו מתאימים לתנאי הא.ד., יקנה הבנק הממונה את הדוקומנטים בהתאם לתנאים עליהם הסכים עם היצואן (תשלום מיידי או התחייבות לתשלום עתידי בניכוי ריבית/בלי ריבית).
  • היבואן ישלם רק כאשר המסמכים יגיעו לדלפק הבנק הפותח, ייבדקו וימצאו מתאימים.
  • בדיקת מסמכים בלבד, ללא קנייתם, אינה מהווה סיחור. 

 

תשלום דחוי - Deferred Payment
כאשר הבנק המודיע אינו מקבל עליו מינוי הרי שהבנק הפותח מתחייב לשלם ליצואן בתאריך עתידי ידוע כנגד המסמכים המתאימים. סוג תשלום זה אינו כרוך בהצגת שטר על ידי המוטב. לעומת זאת, כאשר בנק מסכים לקבל מינוי בא.ד. בתנאי תשלום דחוי או קיבול עליו לתת התחייבות בכתב לתשלום עתידי או לעשות קיבול מיד עם הצגת דוקומנטים אצלו ועוד לפני משלוחם לחו"ל לבנק הפותח.
כאשר הבנק הממונה הוא גם בנק מקיים - הוא יתחייב ליצואן בהתחייבות בלתי חוזרת לשלם לו בזמן הפירעון. אם הבנק הפותח טוען להסתייגויות - אין לבנק המקיים זכות חזרה ליצואן.


מועד פירעון
חשוב שמועד הפירעון העתידי יהיה ברור וניתן לקביעה מתוך המסמכים או על פי אירוע הניתן לקביעה אובייקטיבית.


ניכיון א.ד. - צד היצואן
בא.ד. בתנאי תשלום דחוי רשאי בנק ממונה לשלם את ההתחייבות העתידית באופן מיידי בניכוי ריבית.

היתרון ליצואן - קבלת תמורה מיידית - ללא זכות חזרה וללא העמסה על האובליגו.

השיקולים של הבנק המנכה - מעמדו של הבנק הפותח ומדינתו.
בד"כ הניכיון ייעשה לאחר קבלת הודעת קיבול מהבנק הפותח. אם הבנק הממונה הוא גם בנק מקיים - הוא יכול לנכות (להקדים תשלום) את התחייבותו.


ניכיון א.ד. - צד היבואן
הסכם בין הבנק הפותח לבין המוטב (היצואן) על הקדמת התשלום למוטב, שאינו משנה את ההסכם בין היבואן, מבקש הא.ד. לבין הבנק הפותח, כאשר תנאי התשלום בא.ד. הינם בתשלום דחוי.
היבואן ישלם במועד הפרעון שנקבע בעסקת הא.ד. ללא קשר לכך שהמוטב (היצואן) קיבל את התמורה מהבנק הפותח במסגרת הניכיון עוד לפני זמן הפירעון.


WPS1