שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
אשראי ספק בערבות הבנק הגובה
דוקומנטים לגוביינא - חמישה משתתפים, שישה שלבים
דוקומנטים לגובינא - העברת מסמכים
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
דוקומנטים לגוביינא - חמישה משתתפים, שישה שלבים

דוקומנטים לגוביינא - חמישה משתתפים, שישה שלבים

משתתפים והתהליך

דוקומנטים לגוביינא - חמשת המשתתפים בתהליך הגביה: 
1. מושך, Drawer - יצואן (מוכר, ספק): על-פי הוראותיו מתבצעת הגביה.
2. נמשך, Drawee - יבואן (קונה): מקבל הטובין והמסמכים.
3. מוסר המסמכים, Remitter - הבנק של היצואן (Remitting  Bank) או היצואן
(Principal Drawer) או סוכן מקומי שלו, או סוכן שילוח: באמצעותו מוסר המושך את המסמכים וההנחיות באילו תנאים לשחרר את המסמכים לנמשך.
4. בנק גובה, Collecting Bank - הבנק המקבל את המסמכים לגבייה ומתבקש לגבות את הכספים בהתאם להוראות המושך.
5. בנק מציג, Presenting Bank - הבנק המציג את המסמכים לגביה שנתקבלו אצלו לשם מסירתם לנמשך.

 

ששת השלבים ממשלוח הסחורה, ועד לשחרורה:
1. משלוח הסחורה.
2. הכנת מסמכי משלוח ומסירתם לבנק היצואן - במקביל למשלוח הסחורה,  היצואן מכין את מסמכי המשלוח (חשבונית, שטר מטען הערוך בדרך כלל לפקודת הבנק הגובה, תעודת אריזה וכיוצא בזאת – כפי שסוכם בינו לבין היבואן), ומוסר אותם לבנק שלו.
3. צירוף הוראת גביה למסמכים - בנק היצואן יצרף למסמכים שקיבל הוראת גבייה וישלח אותם לבנק כלשהו בארצו של היבואן (הבנק הגובה) בדרך כלל יהיה זה הבנק של היבואן. מסמכים הנשלחים לגבייה חייבים להיות מלווים בהוראת גביה - Collection Instruction, המכילה הנחיות מלאות ומדויקות לבנק הגובה, באילו תנאים הוא רשאי למסור את המסמכים לידי היבואן: כנגד תשלום מזומן או כנגד התחייבות לתשלום עתידי.
4. בנק היבואן/הגובה יפעל על פי הוראות הגבייה - עם הגעת המסמכים לבנק הגובה הוא משמש כנאמן של הבנק השולח/היצואן לצורך השמירה על המסמכים, מסירתם ליבואן, וקבלת התמורה בגינם לצורך העברתה ליצואן. אם לא יפעל כך - הוא מפר את חובת הנאמנות שלו כלפי הבנק השולח וכלפי הספק (היצואן), ועלול להיתבע לפרוע בעצמו את תמורת העסקה.
5. מסירת המסמכים ליבואן - רק לאחר שהיבואן ישלם עבור הסחורה, או יתחייב לשלם את תמורתה על ידי חתימתו על שטר לטובת היצואן, ימסור הבנק הגובה את המסמכים ליבואן ויסב את שטר המטען לפקודתו.
6. שחרור הסחורה - עם קבלת המסמכים מהבנק הגובה ושטר המטען יוכל היבואן לשחרר את הסחורה.

 דוקומנטים לגוביינא
WPS2