שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
אשראי ספק בערבות הבנק הגובה
דוקומנטים לגוביינא - חמישה משתתפים, שישה שלבים
דוקומנטים לגובינא - העברת מסמכים
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
דוקומנטים לגובינא - העברת מסמכים

דוקומנטים לגובינא - העברת מסמכים

אילו מסמכים, מתי וכנגד מה?

מי שולח למי?
שלוש אפשרויות מסירה של דוקומנטים לגוביינא:
א. הספק (היצואן) שולח מסמכים ישירות לבנק הגובה, עם הוראות כיצד לפדותם.
ב. הספק (היצואן)  מוסר מסמכים לבנק שלו, עם הוראות כיצד לפדותם (קורספונדט) בארץ היבוא בנאמנות, כדי שימסור אותם ליבואן בהתאם להוראות שקיבל.
ג. הספק (היצואן) מוסר מסמכים לסוכן שלו בארץ היבוא, אשר מעבירם לבנק של היבואן בליווי הנחיות כנגד מה ניתן למסרם ליבואן.

 

אילו מסמכים יימסרו בתהליך?
גביה נקיה (Clean Collection),  היא גבייה הכוללת מסמכים פיננסיים בלבד  (שטר-חוב, שטר-חליפין, שיק וכיו"ב מסמכים המשמשים להשגת תשלום). מסירת המסמכים לנמשך, החייב, בגוביינא נקייה תעשה לעולם כנגד תשלום במזומן.
 
גביה דוקומנטרית  (Documentary Collection), היא גבייה הכוללת מסמכים מסחריים בצירוף מסמכים פיננסיים, או בלעדיהם.


דוגמאות למסמכים מסחריים:

  • מסמכי תיאור הטובין: חשבונית, תעודת טיב, תעודת אריזה וכדומה.
  • מסמכי משלוח: שטרי מטען, קבלות דואר וכדומה.
  • תעודת ביטוח ומסמכים נוספים שאינם מסמכים פיננסיים.


כנגד מה ומתי נמסרים המסמכים?
המסמכים יימסרו ליבואן בהתאם להוראת הגביה:

1. מסמכים למסירה כנגד מזומן  Documents Against  Payment  - D/P:
המסמכים יימסרו ליבואן כנגד תשלום מיידי ליצואן, המועבר אליו דרך  הבנק ששלח את הוראת הגבייה (הבנק השולח). כאן מתבצעת למעשה פעולה החלפה: היבואן משלם במזומן את סכום הגביה, ומקבל בתמורה את המסמכים המאפשרים שחרור הסחורה. עם ביצוע החלפה זו מסתיימת פעולת הגבייה.
מונחים אחרים המקובלים בעולם לשיטה זו הם: Cash Against Documents  - C.A.D, או Payment At Sight. 
2. מסמכים כנגד קיבול Documents Against  Acceptance - D/A:
המסמכים יימסרו ליבואן כנגד חתימתו (חתימת קיבול) על מסמך כספי  לטובת הספק, בו הוא מתחייב לתשלום עתידי כמצויין (במקרים בהם הספק העניק אשראי ספקים לקונה). המסמך יכול להיות שטר חליפין, שטר חוב או התחייבות בלתי חוזרת. 

 

מועד הפירעון יכול להיות:

  • בתאריך נקוב (קבוע מראש)
  • מספר ימים לאחר התאריך של מסמך כלשהו (בדרך כלל  שטר המטען, לעיתים חשבון הספק) 
  • מספר  ימים אחרי ראות (After Sight ) - מספר ימים לאחר המועד בו חתם היבואן (הנמשך) על קיבול השטר

 

ותזכורת אחרונה ליצואן:
חשוב שתזכור כי הנך מחויב לציין בדף הוראות הגביה, Collection Order, את התנאים שכנגד מילויים יימסרו המסמכים לקונה. 

 

 דוקומנטים לגוביינא
WPS1