שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
אשראי ספק בערבות הבנק הגובה
דוקומנטים לגוביינא - חמישה משתתפים, שישה שלבים
דוקומנטים לגובינא - העברת מסמכים
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
שיטת - דוקומנטים לגוביינא

שיטת - דוקומנטים לגוביינא

יבואן, יצואן והגוף הנאמן

דוקומנטים לגוביינאדוקומנטים לגוביינא - הינה שיטת תשלום המתבצעת בדרך כלל כאשר רמת האמון בין הצדדים לעסקה אינה מלאה. המסמכים - דוקומנטים, המאפשרים שחרור הסחורה, נמסרים לגוף נאמן, בדרך כלל בנק – הבנק הגובה, הפועל כשליחו של מוסר המסמכים, בצירוף הוראות המפרטות באילו תנאים רשאי הגוף הנאמן למסור את המסמכים ליבואן לשחרור הסחורה.


למה דווקא בבנק הפועלים?

 • אם אתה היצואן - המסמכים נשלחים בהתאם להנחיותיך ליבואן, ומגיעים אליו במהירות באמצעות אלפי בנקים כתבים בעולם. בנק הפועלים עורך עבורך מעקב ממוחשב אחר עסקות היצוא הפתוחות, עד לקבלת תמורות היצוא.
 • ואם אתה היבואן - במידה ומתרחש עיכוב בהגעת מסמכי ההובלה - אנחנו כאן, על מנת לסייע לך בשחרור הסחורה בהתאם לתנאי העסקה.

 

הבנק הגובה בודק, מאשר, מודיע, עוקב… ועוד:

 • בודק אם אכן התקבלו אצלו המסמכים שצויינו במכתב הגבייה
 • בודק את ההוראות המצויינות במכתב הגבייה
 • מאשר קבלת המסמכים לשולחם
 • מודיע ליבואן על קבלת המסמכים ומבקשו לבוא לפדותם
 • עוקב אחר גורל המסמכים: לדוגמא, במקרה שחל עיכוב בתשלום או בקיבול, או במקרה של אי תשלום או קיבול, ידווח על כך הבנק לשולח המסמכים
 • מעביר את התמורה הכספית לשולח המסמכים לאחר שנתקבל תשלום מהיבואן בהתאם להוראת הגביה

 

יחד עם זאת, אין זה מתפקידיו ומסמכותו של הבנק  הגובה:

 • לאפשר ליבואן לבדוק את הסחורות, אלא אם כן הוסמך לכך על ידי מוסר המסמכים
 • לנקוט בפעולה כלשהי בקשר לסחורות. למרות זאת, הוא רשאי לאחסנן במחסני ערובה על חשבון שולח המסמכים
 • לסטות מהוראות שולח המסמכים. במידה ואינו יכול למלא את ההוראות מבחינת החוק במדינתו או מבחינת נהליו הפנימיים, עליו לדווח מיידית לשולח המסמכים ולחכות להוראות נוספות

 

אם אתה היבואן - יש לך פלוס בתנאי אשראי, ומינוס בתנאי מזומן: 

 • בעסקה בתנאי אשראי ספקים, מועד התשלום לספק חל לאחר שכבר קיבל את הטובין לידיו ובדק אותם לפיכך יכול היבואן להחליט, חד צדדית, לשלם רק חלק מהתמורה, או לשלם במועד מאוחר ממועד הפירעון שנקבע, אם התברר לו שהטובין אינם מתאימים לתנאי ההסכם
 • למרות זאת, חשוב לזכור שאם חתם היבואן על שטר לצורך קבלת הדוקומנטים מהבנק הגובה, אזי יש בידי הספק, או בידי כל גורם אחר אשר קנה בתום לב את שטר החליפין ('אוחז כשורה'), עילה לתביעה משפטית נגד היבואן על אי- תשלום
 • בעיסקה בתנאי מזומן נאלץ היבואן להעביר את התשלום לבנק הגובה על מנת לקבל את הדוקומנטים,  בטרם הספיק לראות ולבדוק את הטובין שהתקבלו. הוא אינו יודע אם הטובין שנשלחו הם באיכות המוסכמת ובהתאמה לספציפיקציות (למפרט)

 
אם אתה היצואן - תשלומך מובטח, אך לא באופן מוחלט:
1. מסמכים המאפשרים שחרור הטובין אינם נמסרים ליבואן אלא לאחר ביצוע התשלום (בעסקה בתנאי מזומן), או לאחר חתימת היבואן על שטר (בעסקה בתנאי אשראי ספק), ומכאן יתרונה של שיטה זו ליצואן על פני שיטת התשלום ב- 'חשבון פתוח'.
2. יחד עם זאת היבואן עלול להתחרט, לא לבצע את העסקה ולסרב לפדות את המסמכים מהבנק הגובה. היצואן ייקלע אפוא למצב בו יאלץ למכור את הטובין לקונה אחר בארצו של היבואן, או, לחילופין, יהיה עליו להחזיר את הטובין בחזרה לארצו או למקום אחר, העברה הכרוכה בהוצאות אחסנה, הובלה וביטוח. 
3. כמו כן - בעסקה בתנאי אשראי ספק, היצואן עלול למצוא את עצמו במצב בו הטובין נמסרו ליבואן לאחר שחתם על מסמך התחייבות (שטר חליפין), אולם היבואן מסרב לבצע את התשלום במועד הפירעון שנקבע, או שמצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לפרוע את השטר. לעיתים מפגר היבואן בביצוע התשלום, ומעלה טענות מטענות שונות באשר לטיב הסחורה,  או לאי-התאמתה לחוזה המכר.


אם אתה היצואן - כיצד באפשרותך להגן על המגיע לך?
אחת הדרכים למנוע מהיצואן חשיפה לסכנה של אי קבלת התשלום מהיבואן, בעסקה שנעשתה בתנאי אשראי ספק היא באמצעות אשראי ספק בערבות הבנק הגובה.


הכללים בעסקאות דוקומנטים לגוביינא על פי פרסום  522
מערכת היחסים בין הצדדים לעסקה מעוגנת בכללים האחידים למסמכים לגבייה, פרסום 522 - UCR (Uniform Rules for  Collection), של לשכת המסחר הבינלאומית. כללים אלה מפרטים את תפקידי הבנק המוסר, הבנק הגובה והבנק המציג.
 
פרטים נוספים תוכל למצא בספר סחר חוץ, הניתן להורדה או הדפסה מהאתר.

 

על מי חלים הכללים?
הכללים אומצו על ידי כל הבנקים בישראל ועל ידי מרבית הבנקים בעולם.

 

WPS2