שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
קו אשראי כללי למימון ציוד קפיטלי (ציוד השקעה) לארצות מתפתחות
ערבות בנקאית
עסקות מיוחדות
מאפייני ערבויות בסחר הבינלאומי
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
ערבות בנקאית

ערבות בנקאית

כיצד מנפיקים, מממשים, מאריכים... ומבטלים

על מנת להנפיק ערבות בנקאית, על הלקוח לחתום על המסמכים המשפטיים הרלוונטים בסניף, וכן למסור מספר פרטים הנדרשים לכתב הערבות, כגון:

  • מטרת הערבות
  • שם המוטב וכתובתו
  • סכום הערבות ותנאיה - הסכום שנקבע על ידי המוטב כסכום הערבות יכול להיות נקוב
  • בשקלים או במטבע זר, ויכול להיות צמוד למדד או למטבע חוץ. הסכום יכול לגדול/לקטון בשיעור שנקבע מראש. לדוגמא: 10,000 ₪  צמודים למדד תשומות הבניה + 5% בכל שנה
  • תוקף הערבות


אילו בטחונות מבקש הבנק מהלקוח קודם להוצאת הערבות?
בעת הוצאת ערבות, ייקבעו הבטחונות המתאימים, על פי שיקול הבנק. 


מימוש הערבות הבנקאית
דרישה למימוש ערבות בנקאית יכולה להתקבל מהמוטב בלבד, ורק בכתב. על הדרישה למימוש הערבות הבנקאית - להגיע לפני מועד פקיעת הערבות.
בערבויות בנקאיות בהן מולא הסעיף האופציונלי, הקובע תאריכים בהם רשאי המוטב להגיש דרישה למימוש, יכול המוטב לדרוש את מימוש הערבות רק במועדים שצויינו בכתב הערבות הבנקאית.


הארכת ערבות בנקאית
לבקשת הלקוח, ניתן להאריך תוקף ערבות העומד להסתיים. לצורך כך, יש לחתום בסניף על טופס הארכת ערבות, והבנק ינפיק כתב הארכת ערבות בנקאית.


הארכת ערבות בנקאית על ידי המוטב
המוטב אינו יכול לדרוש את הארכת הערבות. זכות זו שמורה ללקוח בלבד. אולם, מוטבים רבים שולחים לבנק מכתב ובו בקשה כזו: 'אבקש לחלט את הערבות, או לחילופין להאריך את תוקפה'.
במקרה כזה פונה הבנק ללקוח על מנת שיחליט האם ברצונו להאריך את תוקף הערבות הבנקאית. במידה ואינו מסכים לכך, יאלץ הבנק להעביר את הכסף למוטב.


ביטול ערבות
ביטול ערבות לפני מועד תוקפה יכול להיעשות רק אם התקבלה דרישה בכתב לביטול הערבות הן מהמוטב והן מהלקוח.
בנוסף, יש להחזיר לבנק את כתב הערבות המקורי.
 
לתשומת לבך:
הבנק אינו רשאי לבטל ערבות בשום מקרה על סמך בקשת הלקוח, ללא הסכמת המוטב.

 מימון וליווי עסקות
WPS2