שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
קו אשראי כללי למימון ציוד קפיטלי (ציוד השקעה) לארצות מתפתחות
ערבות בנקאית
עסקות מיוחדות
מאפייני ערבויות בסחר הבינלאומי
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
קו אשראי כללי למימון ציוד קפיטלי (ציוד השקעה) לארצות מתפתחות

קו אשראי כללי למימון ציוד קפיטלי (ציוד השקעה) לארצות מתפתחות

המחלקה לעסקי סחר חוץ - בנק הפועלים

אחת הדרכים המקובלות בעולם, למימון עסקות יצוא של ציוד השקעה )“Capital Goods”( לקונים בארצות מתפתחות, הינה בדרך של אשראי קונים.


אשראי קונים, משמעו, מימון שמעמיד הבנק של היצואן ישירות לקונה או לבנק של הקונה, עבור הקונה, על מנת לסייע לאחרון לשלם את תמורת היצוא למוכר.


היתרונות העיקריים
שיטת מימון זו מספקת אשראי אטרקטיבי לקונים במדינות מתפתחות (בהשוואה למימון המקומי בארצם), ומסייעת ליצואנים למכור ציוד השקעה תוך נטרול הסיכון הפיננסי והפיכת העסקה, מבחינתו של היצואן, לעסקת מזומן.


בנוסף, מקובל באשראי מסוג זה, שהבנק יקבל כבטוחה עיקרית ביטוח מחברות ביטוח ממשלתיות או מחברות ביטוח בינלאומיות פרטיות. בישראל, חברת הביטוח הממשלתית הינה "אשרא - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ".


הבנק הנו המבוטח בפוליסת חברת הביטוח, והפוליסה מכסה אי תשלום על ידי הלווה מכל סיבה שהיא, מאחר שהסכם המימון מנותק מהחוזה המסחרי.


יש לקחת בחשבון, כי בשיטת מימון זו נדרש לעתים זמן רב יחסית והוצאות נוספות לצורך "תפירת" עסקת המימון. לפיכך רק עסקות גדולות בהיקפן כדאי לממן בשיטה זו.


קווי אשראי כלליים
כדי להתגבר על חסרונות השיטה, ולהרחיב את מעגל הנהנים מבין היצואנים המוכרים ציוד השקעה לארצות מתפתחות, משקיע בנק הפועלים, באמצעות המחלקה לעסקי סחר חוץ, מאמץ ניכר לחתום על קווי אשראי כלליים עם גורמים בחו"ל – בנקים וחברות – אשר במסגרתם ממומנות עסקות ספציפיות. בדרך זו, מקצר הבנק באופן ניכר את זמן הטיפול בעסקת מימון ספציפית, מקטין באופן משמעותי את עלות הכנת הסכמי המימון, ומאפשר גם לעסקות קטנות יחסית (מינימום מקובל לעסקה – 300,000 $) ליהנות מאשראי קונים.


מזה כעשר שנים מתפעלת המחלקה לעסקי סחר חוץ בבנק הפועלים, בהצלחה רבה, קווי אשראי כלליים שנחתמו עם ששה בנקים המובילים בסין, ומממנת עסקות ספציפיות של יצואנים ישראלים עם קונים שונים בסין, במסגרת הפרוטוקול הפיננסי שנחתם בין שתי הממשלות, כאשר קווי האשראי מבוטחים על ידי אשרא - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.


במתכונת דומה חתם בנק הפועלים על קו אשראי כלל נוסף עם משרד האוצר של ויטנאם למימון עסקות יצוא מישראל בתחומים מגוונים (חקלאות, תקשורת, ציוד רפואי וכדומה), לקונים שונים בויטנאם, במסגרת פרוטוקול פיננסי שנחתם בין ממשלת ישראל ומשרד האוצר של ויטנאם. גם קו אשראי זה מבוטח על ידי אשרא - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.


בנוסף, חתם בנק הפועלים על קו אשראי כללי עם חברת התקשורת הממשלתית של קזחסטן - Joints Stock Kazachtelecom ("קזחטלקום"), למימון מכירות של יצואני תקשורת שונים מישראל לחברה הנ"ל.
קו האשראי הכללי עם קזחטלקום, שגם הוא מבוטח על ידי אשרא - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ, היווה בזמנו פריצת דרך בסיוע ליצוא הישראלי, שכן, ככל הנראה, היה הסכם ראשון מסוגו שנחתם על ידי בנק ישראלי ישירות עם קונה זר.


במסגרת קו האשראי, בנק הפועלים ייתן הלוואות לחברת קזחטלקום, כאשר קזחטלקום תרכוש בתמורה להלוואות ציוד תקשורת מיצואנים שונים בישראל.

בנוסף, חתם הבנק על קווי אשראי כלליים עם מספר בנקים (ממשלתיים ופרטיים) ברוסיה.


הזכאות למימון בקווי האשראי הכלליים
הזכאות למימון עסקת יצוא ספציפית במסגרת קו האשראי הכללי, נקבעת על ידי אשרא ובנק הפועלים. לפיכך,ממליץ הבנק ליצואן לפנות עם פרטי עסקת היצוא לבנק הפועלים ול- אשרא, קודם לחתימת החוזה המסחרי. אם תימצא העסקה המסחרית מתאימה למימון במסגרת קו האשראי הכללי, מומלץ לציין בחוזה המסחרי כי העסקה תמומן באמצעות ההסכם שנחתם בין בנק הפועלים כמלווה לבין הבנק / החברה בחו"ל, כלווה.

 

בכל עסקה שתאושר למימון על ידי המחלקה לעסקי סחר חוץ בבנק הפועלים ועל ידי אשרא, ייחתם הסכם מימון ספציפי בין בנק הפועלים ללווה בחו"ל, בנוסח שסוכם מראש - שיטה המאפשרת לקצר מאוד את תהליך החתימה של הסכם המימון.


יש לציין כי תנאי למימון העסקה הנו קבלת מקדמה בשיעור של 15%. לעתים מעמיד בנק הפועלים הלוואה ללווה לממן את תשלום המקדמה.


לאחר חתימת הסכם המימון הספציפי, יוכל היצואן לבצע את עסקת היצוא, ולקבל את תמורת היצוא כנגד הצגת הדוקומנטים המסחריים (כפי שנקבעו בחוזה המסחרי ובהסכם המימון הספציפי) בבנק הפועלים, והצגת בקשה של הלווה לבנק הפועלים לקבלת הלוואה בסכום הדוקומנטים.

בדרך זו מבצע היצואן עסקת יצוא בתנאי תשלום במזומן, ומקטין באופן משמעותי את הסיכון הפיננסי מול הקונה, בעוד בנק הפועלים מעמיד בגין אותה עסקה הלוואה ללווה בחו"ל.

 

לאור יתרונות המוצר, ימשיך בנק הפועלים בשיתוף עם אשרא, במגמה של חתימה על קווי אשראי כלליים נוספים עם בנקים ועם קונים בחו"ל.
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה לעסקי סחר חוץ:
 חנוך שפיצר, מנהל המחלקה לעסקי סחר חוץ  03-7146505 chanoch.spitzer@poalim.co.il 

 

יונה רוזנברג, מנהלת מדור מימון במחלקה 03-7146424
 
 

 

 מימון וליווי עסקות
WPS1