שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
קו אשראי כללי למימון ציוד קפיטלי (ציוד השקעה) לארצות מתפתחות
ערבות בנקאית
עסקות מיוחדות
מאפייני ערבויות בסחר הבינלאומי
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
מימון ונכיון שטרות

מימון ונכיון שטרות

מימון משלוחי יצוא לזמן קצר, בינוני וארוך

אם אתה יצואן, יתכן שאתה זקוק להלוואה למימון משלוחי יצוא לזמן קצר

חשוב שתדע:

  • יצואנים יכולים לקבל מימון במטבע חוץ עבור יצוא טובין על-פי שיקול דעתו של הבנק
  • המימון מאפשר ליצואן להעניק לקונים בחו"ל אשראי ספקים, שיגשר על פער הזמנים שנוצר בין משלוח הסחורה לחו"ל ועד לקבלת התמורה
  • מתי מקבלים  ואיך פורעים? מימון משלוחי יצוא במטבע חוץ ניתן ליצואן בשלב משלוח הטובין לחו"ל ונפרע, בדרך כלל, מתמורות היצוא שיקבל היצואן מחו"ל
  • קופת המימון שתוכל לקבל תימשך עד למועד פרעון עסקת היצוא, ולא יאוחר מ-180 יום ממועד המימון

 

ביצוא ציוד השקעה - תקופת המימון יותר ארוכה
מהו ציוד השקעה?
מכונות תעשייתיות, קווי ייצור, ציוד לעבודת עפר, מנופים, מבנים וחלקי מבנים, רכב מסחרי וציוד ממונע אחר, ציוד תקשורת, ציוד רפואי, ציוד חקלאי וכדומה.

 

כיצד ניתן לממן ציוד השקעה בעסקת יצוא?
באשראי קונים:
אשראי קונים הוא אשראי שמעמיד בנק הפועלים (הבנקאי של היצואן) לבנקאי של הקונה או ישירות לקונה, על מנת לאפשר לאחרון לשלם תמורת סחורה שסופקה לו על ידי היצואן.

תנאי האשראי, הריבית, אופן ההחזר והדוקומנטים בגינם יועמד האשראי לקונה או לבנקאי של הקונה  - כל אלה מעוגנים בהסכם מימון שנחתם בין בנק הפועלים לבין קונה כלווה (או הבנקאי של הקונה).

סיכוני האשראי הם בעיקרם של בנק הפועלים - חלקם העיקרי מגובה על ידי פוליסות ביטוח שמקבל הבנק לטובתו מאשרא - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ ו/או מחברות ביטוח פרטיות בעולם, המדורגות בדירוג אשראי גבוה. לבנק הפועלים קשרים טובים עם חברות ביטוח בעולם כנאמר לעיל, איתן סוכמו נוסחי פוליסות לאשראי קונים המקובלים על הבנק.
 
היתרון  התמורה נזקפת לזכות היצואן במועד ביצוע המשלוח, שמבחינתו מדובר למעשה בעסקת מזומן. כנגד הצגת דוקומנטים מסחריים מעמיד בנק הפועלים הלוואה לקונה (או לבנקאי של הקונה) ואת תמורתה מעביר לחשבון היצואן כתמורת יצוא. בדרך זו המכירה בוצעה והתמורה התקבלה ומבחינת היצואן, למעט זכות החזרה חלקית (במידה וקיימת) - עסקת היצוא הסתיימה.


חשוב לזכור:
הסכם המימון בעסקת אשראי קונים מציין במפורש כי הוא מנותק מהחוזה המסחרי וכי הלווה חייב בפרעון ההלוואה לבנק גם אם קיים סכסוך מסחרי בין הקונה לבין הספק.


באשראי ספקים:
אשראי ספקים הינו מימון במטבע חוץ שמעמיד היצואן לקונים שלו בחו"ל בתנאים תחרותיים.

על מנת לגשר על הפער התזרימי של היצואן יעמיד הבנק ליצואן אשראי לתקופת אשראי הספקים כאמור, או לחילופין, ינכה את ההתחייבות לתשלום העתידית שקיבל היצואן מהקונה שלו (ראה להלן - נכיון מכתב אשראי, נכיון שטרי חוב, נכיון חשבוניות).
מימון במטבע חוץ לציוד השקעה ניתן לתקופות בינוניות וארוכות - מעל שנה, על פי  שיקול דעתו של הבנק.


 
בסינדיקציה עם בנקים זרים:
בנק הפועלים פועל לעתים, לפי העניין, במימון עסקות יחד עם בנקים זרים - מהשורה הראשונה בעולם ו/או בנקים ישראליים. שיתוף הפעולה עם בנקים זרים נדרש כאשר היצואן מבצע עסקה במשותף עם ספק זר, אשר גם הוא נדרש להמציא מימון לקונה. בהסכמים משותפים נדרש תיאום בין הבנקים המממנים, חברות הביטוח והספקים - על מנת לגבש חבילת מימון לקונה. 


הבנק שלך ישמח לנכות בשבילך
נכיון אשראים דוקומנטריים

הבנק מוכן לנכות אשראים דוקומנטריים שנפתחים בתנאי תשלום דחויים. נכיון של אשראים דוקומנטריים ללא זכות החזרה ליצואן מותנה בכך שהבנק יסכים להיחשף כלפי הבנק הפותח לסכום ולתקופה הרלוונטיים.


איך מבצעים נכיון שטרות?
נכיון שטרות מבוצע כאשר בנק/מוסד פיננסי רוכש מיצואן שטרות שהיצואן קיבל מקונה בחו"ל/מהבנק של הקונה, ומשלם ליצואן מיד את תמורת השטרות בניכוי ריבית.

 

מי מבצע עבורך את נכיון השטרות?
בנק הפועלים יהיה מוכן, בדרך כלל, לנכות שטרות המתקבלים לטובת יצואן בעסקאות דוקומנטים לגוביינא, אם השטרות נושאים ערובה של בנק איתן בחו"ל. במקרים מסויימים, יהיה הבנק מוכן אף לנכות שטרות ללא ערבות של בנק בחו"ל.


גם במקרים מיוחדים, אנחנו לצידך:
לעיתים ניתן לנכות גם חשבוניות יצוא בגין סחורה שנשלחה בגוביינא או בחשבון פתוח, אם הקונה היא חברה ציבורית גדולה וידועה.
בנוסף, לבנק הפועלים הסדרים עם חברות ביטוח מקומיות וזרות המאפשרים לו לנכות חשבוניות, כאשר חברת הביטוח לוקחת על עצמה את הסיכון העיקרי של אי יכולת הקונה - החייב לפרוע התחייבות עתידית.


מתי כדאי לי לפנות לבנק?
מומלץ ליצואן לפנות לסניף בנק הפועלים לפני סיכום המחיר הסופי ותנאי האשראי עם הקונה בחו"ל, על מנת שיוכל לקבל פרטים לגבי תנאי הנכיון או לגבי אשראי הקונים (ריבית ותקופות) אותם יוכל הבנק להציע לו.


גם כשאתה היבואן - בנק הפועלים ינכה עבורך
בנק הפועלים מוכן לנכות גם התחייבויות של יבואנים ישראליים ולשלם את תמורת עסקת היבוא לספק בחו"ל בהקדמה, מיד לאחר הסדרת נושא הבטחונות עם היבואן. החוב של היבואן מוסב על ידי כך מהיצואן לבנק, ובהגיע מועד הפרעון ישלם היבואן את סכום החוב ישירות לבנק.
 
לתשומת לבך: קבלת המימון בסחר הבינלאומי כפופה לאישור סמכות האשראי בבנק.


 

 מימון וליווי עסקות
WPS1