שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
הכללים הבינלאומיים והעקרונות המנחים בעסקות א.ד.

הכללים הבינלאומיים והעקרונות המנחים בעסקות א.ד.

כדאי לדעת ש..

עסקות אשראי דוקומנטרי כפופות לכללים והנהלים האחידים לאשראים דוקומנטריים החלים במועד פתיחת הא.ד. ומשתנים מעת לעת על ידי לשכת המסחר הבינלאומי ( I.C.C) בפריז, בפרסומיה הרשמיים.


הפרסום האחרון נכנס לתוקף ב- 1 ליולי 2007, והוא נקרא הכללים ונהלים אחידים לאשראי דוקומנטרי,
UCP 600, מהדורת 2007 (UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDIT).


הכללים האחידים חלים על כל אשראי דוקומנטרי (לרבות, עד כמה שניתן ליישמם, על כל מכתב אשראי מסוג סטנדביי) היכן שנוסח האשראי מציין במפורש שהוא כפוף לכללים אלה, המחייבים את כל הצדדים הנוגעים אלא אם שונה במפורש או לא נכלל באשראי.


שלושת העקרונות העיקריים המנחים את תהליך האשראי הדוקומנטרי הינם כדלקמן:

  • עקרון העצמאות - עקרון בסיסי בתורת האשראים הדוקומנטריים, הקובע כי הא.ד. מהווה עסקה נפרדת מעסקת היסוד עליה הוא מבוסס, וכי הבנקים בעסקת א.ד. עוסקים רק במסמכים המוצגים במסגרתו ולא בסחורות.
  • עקרון הפרדת החזקות - עקרון שנועד להבטיח שבשום שלב משלבי העסקה הדוקומנטרית לא יווצר מצב בו הכסף והסחורה יימצאו בידי אותו צד.
  • עקרון ההתאמה - עקרון התאמת הדוקומנטים לתנאי האשראי הדוקומנטרי, המבטיח למוטב שעמד בתנאים המוכתבים לו על ידי מבקש האשראי את קבלת התמורה, עבורה בוצע משלוח הסחורה.

 

WPS1