שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
מס על העברות מטבע חוץ לתושבי חוץ

מס על העברות מטבע חוץ לתושבי חוץ

מתי חייבים ומתי זכאים ליהנות מהקלות?

מתי חייבים ומתי זכאים ליהנות מהקלות?
  
על פי פקודת מס הכנסה, מחוייב הבנק לנכות מס במקור בכל מקרה בו מתבצע תשלום לתושב חוץ באמצעות הבנק (למעט במקרים שיפורטו להלן). שיעור המס שינוכה הוא בשיעור של 25%  למקבל שהוא יחיד או בשיעור מס חברות למקבל שהוא חברה. במידה והניכוי במקור הוא בשקלים, שער החליפין לצורך חישוב המס הינו השער היציג.

 


אילו פעולות, שמבוצעות על ידי תושב ישראלי, מוגדרות כתשלום לתושב חוץ?

 • העברה בנקאית לחו"ל
 • מסירת שיק בנקאי במטבע חוץ ובשקלים לתושב חוץ
 • מסירת מזומנים במטבע חוץ ובשקלים לתושב חוץ
 • זיכוי חשבון של תושב חוץ במטבע חוץ ובשקלים בארץ
   

 

 

תשלום המס - מי משלם, ומי מגלם? 

ניכוי סכום המס מסכום ההעברה, והעברת הנטו לתושב החוץ: במקרה זה משלם המס הוא תושב החוץ.
לדוגמה: בהעברה של 100$ והמס הינו בשיעור של 25%, תושב החוץ יקבל 75$ ומס הכנסה יקבל 25$. המעביר ישלם סך של 100$.


גילום המס על ידי המשלם והעברת מלוא הסכום לתושב החוץ: במקרה זה משלם המס הוא הישראלי המעביר.
לדוגמה: בהעברה של 100$ והמס הינו בשיעור של 25%, תושב החוץ יקבל 100$ ומס הכנסה יקבל 33.33$. המעביר ישלם סך של 133.33$. כלומר, מבוצע גילום של המס.


 

מתי ניתן לקבל פטור, או הפחתה, מניכוי מס במקור?

 • בעת הצגת אישור פטור מרשות המסים/פקיד שומה
 • כאשר התשלום מופיע ברשימת התשלומים הפטורים מניכוי מס במקור (בהתאם להוראת ביצוע 34/93)
 • כאשר התשלום מבוצע על ידי 'חברה מיוחדת' שאושרה על ידי רשות המסים

 

לתשומת לבך, כל העברה הפטורה ממס בהתאם לרשימה לעיל, מלווה בחתימה על הצהרת המשלם בטופס סמ/114.

 


קיבלת אישור מרשות המסים?  זכור לוודא כי האישור הינו:

 • מקורי (התקבל במייל מרשות המסים או עם חותמת רואה חשבון כאשר נשלף ממערכת שע"מ)
 • בתוקף
 • מופנה אליך, כיחיד או כחברה
 • מתאים לפעולה המבוצעת על ידך
 • הסכום המצוין באישור אינו נמוך מהסכום המועבר
   

 


עומד לבצע השקעה ישירה בחו"ל והכסף מועבר למדינה עימה יש לישראל אמנה למניעת פל מס (להלן: "מדינת אמנה")?

הצטייד בטופס 2513/2 ותהנה מפטור בעת ההעברה.
רשימת ההשקעות בטופס 2513/2 שיהנו מהפטור:


 • השקעה במניות חבר בני אדם
 • השקעה בנדל"ן בחו"ל
 • השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד)
 • מתן הלוואה לתושב חוץ
 • מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם
 • החזר קרן השקעה ע"י חברה באישור רו"ח
 • השקעה בזכויות בשותפות
 • רכישת אופציות
 • תוספת מימוש המשולמת במימוש אופציות


 

בעת העברה לחו"ל על ידי חברות ביטוח או חבר בורסה - חברת הביטוח או חבר הבורסה ינכו וידווחו על המס:

בהעברות לחו"ל על ידי חברות ביטוח וחברי בורסה, ניכוי המס במקור מבוצע במישרין על ידיהם ולא באמצעות הבנק (במקרים בהם יש חובת ניכוי במקור). כל שעל חברת הביטוח וחבר הבורסה לעשות הוא לדווח לבנק במכתב כי הניכוי במקור נעשה על ידם.
 
הבהרה: סוכני ביטוח לענין זה אינם חברות ביטוח.

 


משלם שכר עבודה לעובדים זרים תושבי חוץ? זכור לנכות מס במקור:

תשלום שכר עבודה לעובדים זרים תושבי חוץ, חייב בניכוי מס במקור בשיעור 25%. במקרים בהם המס נוכה ישירות על ידי המעסיק, ניתן להציג את תלוש המשכורת לפני ביצוע ההעברה כעדות לכך שהמס כבר נוכה וההעברה תבוצע ללא ניכוי מס על ידי הבנק.


 

מבצע העברה לחו"ל בגין פרסום באינטרנט?

חשוב לשים לב כי בהתאם להנחיות רשות המסים, פרסום בחו"ל באמצעות האינטרנט פטור ממס, ואילו פרסום בישראל באמצעות האינטרנט חייב בניכוי מס במקור.

 


מעביר תשלומי שירותים לחו"ל בגין "החזקת תוכנה", "פיתוח תוכנה" ו/או "שירותים המבוצעים באינטרנט"?
יש לפנות לאישור רשות המסים/פקיד שומה.

WPS1