שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
מס על העברות מטבע חוץ לתושבי חוץ

מס על העברות מטבע חוץ לתושבי חוץ

מתי חייבים ומתי זכאים ליהנות מהקלות?

על פי פקודת מס הכנסה, מחוייב הבנק לנכות מס במקור בשיעור של 25% בכל מקרה בו מתבצע תשלום לתושב חוץ באמצעותו (למעט במקרים שיפורטו להלן). במידה והניכוי במקור הוא בשקלים, שער החליפין לצורך חישוב המס הינו השער היציג.


אילו פעולות, שמבוצעות על ידי תושב ישראלי, מוגדרות כתשלום לתושב חוץ?

 • העברה בנקאית לחו"ל
 • מסירת שיק בנקאי במטבע חוץ ובשקלים לתושב חוץ
 • מסירת מזומנים במטבע חוץ ובשקלים לתושב חוץ
 • זיכוי חשבון של תושב חוץ במטבע חוץ ובשקלים בארץ

 

תשלום המס - מי משלם, ומי מגלם? 
ניכוי סכום המס מסכום ההעברה, והעברת הנטו לתושב החוץ: במקרה זה משלם המס הוא תושב החוץ. לדוגמא: בהעברה של 100 $ והמס הינו בשיעור של 25%,  תושב החוץ יקבל 75 $ ומס הכנסה יקבל 25 $. המעביר ישלם סך של 100 $.


גילום המס על ידי המשלם והעברת מלוא הסכום לתושב החוץ: במקרה זה משלם המס הוא הישראלי המעביר. לדוגמא: בהעברה של 100 $ והמס הינו בשיעור של 25%, תושב החוץ יקבל 100 $ ומס הכנסה יקבל 33.33 $. המעביר ישלם סך של 133.33 $. כלומר, מבוצע גילום של המס.


מתי ניתן לקבל פטור, או הפחתה, מניכוי מס במקור?

 • בעת הצגת אישור פטור מפקיד שומה
 • בעת הצגת אישור מקורי בכתב מ-רואה חשבון מורשה, שהוסמך לצורך העניין על ידי נציב מס הכנסה , על פיו נקבע כי ניתן לנכות מס מופחת  או לא לנכות מס כלל. לקבלת הפטור יש להצטייד ב:
  • מכתב פנייתך לרואה חשבון לקבלת אישור
  • הרשאת רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מורשה
  • אישור רואה חשבון מורשה לפטור או להפחתה במס 
 • כאשר התשלום מופיע ברשימת התשלומים הפטורים מניכוי מס במקור
 • כאשר התשלום מבוצע על ידי 'חברה מיוחדת' שאושרה על ידי רשויות המס 
 • בשני סוגי התשלומים להלן ניתן לנכות מס מופחת בהתאם לשיעורי המס שנקבעו באמנות למניעת כפל מס עם מדינות שונות:
  • תשלום ריבית למוסדות כספיים בחו"ל (תשלום לבנקים).
  • תשלום ריבית על אשראי ספקים לחו"ל - עד ריבית בסך 10,000 $ בגין עסקה.

לתשומת לבך, כל העברה הפטורה ממס בהתאם לרשימה לעיל, מלווה בחתימה על הצהרת המשלם טופס מספר 114.


קיבלת אישור מפקיד שומה או מרואה חשבון מורשה?  זכור לוודא כי האישור הינו:

 • מקורי
 • בתוקף
 • מופנה אליך, כיחיד או כחברה
 • מתאים לפעולה המבוצעת על ידך
 • הסכום המצויין באישור מתאים לסכום המועבר

 


עומד לבצע השקעה ישירה בחו"ל? הצטייד באישור... ותזכה בפטור מראש
לפני ביצוע העברה להשקעה ישירה בחו"ל עליך להצטייד באישור פטור ממס הכנסה או מרואה חשבון מורשה להשקעה הספציפית.


דוגמאות שכיחות להשקעה ישירה בחו"ל:

 • רכישת נדל"ן בחו"ל
 • רכישת חברות פרטיות, שמניותיהן לא נסחרות בבורסה

 

מתכוון להעביר הלוואה לתושב חוץ? גם במקרה זה, הצטייד באישור לפטור ממס:
לפני ביצוע העברת הלוואה מתושב ישראל לתושב חוץ, עליך להצטייד באישור פטור ממס הכנסה או מרואה חשבון מורשה להלוואה.
 
דוגמא שכיחה להעברת הלוואות לתושב חוץ: הלוואת בעלים לחברת בת בחו"ל.


בעת העברה לחו"ל על ידי חברות ביטוח - חברת הביטוח מנכה ומדווחת:
בהעברות לחו"ל על ידי חברות ביטוח, ניכוי המס במקור מבוצע במישרין על ידי חברות הביטוח ולא באמצעות הבנק (במקרים בהם יש חובת ניכוי במקור). כל שעל חברת הביטוח לעשות הוא לדווח לבנק במכתב כי הניכוי במקור נעשה על ידה. הדיווח מתבצע בעת ההעברה הראשונה בלבד.
 
הבהרה: סוכני ביטוח לענין זה אינם חברות ביטוח.


משלם שכר עבודה לעובדים זרים תושבי חוץ? זכור לנכות מס במקור:
תשלום שכר עבודה לעובדים זרים תושבי חוץ, חייב בניכוי מס במקור בשיעור 25%. במקרים בהם המס נוכה ישירות על ידי המעסיק, ניתן להציג את תלוש המשכורת לפני ביצוע ההעברה כעדות לכך שהמס כבר נוכה וההעברה תבוצע ללא ניכוי מס על ידי הבנק.
 

 

WPS1