תעריפון הבנק

תעריפון בנק הפועלים

לפניך תעריפון העמלות של בנק הפועלים:


לתשומת לבך: בכל מקרה של אי התאמה בין המידע המופיע בלוח זה, לבין המידע הרשום בתעריפון השלם של הבנק – ייקבע הרשום בתעריפון השלם
WPS2