סוגי אשראי דוקומנטרי מסחרי

סוגי אשראי דוקומנטרי מסחרי


אשראי דוקומנטרי מסחרי ("א.ד.") הינו התחייבות של הבנק הפותח (Issuing Bank) לשלם את סכום הא.ד. אם וככל שתנאי הא.ד. מולאו. דהיינו, א.ד מסחרי צופה פני תשלום. 


ניתן לפתוח את האשראי באופנים הבאים:


- אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר - Irrevocable L/C

העיקרון - אין שינוי/ביטול ההתחייבות ללא הסכמה מפורשת של כל הצדדים לעסקה.
במקרה זה הבנק הפותח נותן התחייבות בלתי חוזרת לשלם במקרה שכל תנאי הא.ד. מולאו והתקבלו המסמכים הנדרשים כשהם תואמים את תנאי האשראי.


- אשראי דוקומנטרי בר העברה - Transferable L/C

העיקרון – למוטב קיימת זכות להעביר את הזכויות לניצול האשראי לצד שלישי (הנעבר).
הא.ד. ניתן להעברה לפי אותם התנאים בהם נפתח. השינויים היחידים שניתן לבצע בעת ההעברה הינם: קיצור מועדים (מועד אחרון למשלוח סחורה, מועד פקיעת הא.ד.) או הפחתת סכומים (מחיר יחידה, סכום הא.ד.).
הא.ד. מתיר העברה  למוטב אחד, או לפצל את ההעברה למספר מוטבים. כל זאת בתנאי שסך הסכומים הנדרשים על ידי הנעברים לא יעלה על סכום האשראי הדוקומנטרי. למוטב השני אין אפשרות להעביר את האשראי הדוקומנטרי למוטב כלשהו הבא אחריו.
אשראי דוקומנטרי ניתן להעברה רק אם הוגדר מראש, על ידי הבנק הפותח, כאשראי דוקומנטרי בר העברה (Transferable).


- אשראי דוקומנטרי מותנה "מטריה" SBLC

העיקרון – משמש כמטריה למשלוחים שוטפים אשר משולמים באופן שוטף על ידי היבואן ישירות לספק על פי ההסדר בינהם. הא.ד. המותנה מהווה סוג של בטוחה ומשולם אך ורק במידה והיבואן אינו עומד בהתחייבויותיו. 
אשראי דוקומנטרי מותנה (מטריה) מתנהג מחד כמו ערבות בנקאית וצופה תשלום רק בעת הפרה של מבקש פתיחתו ומאידך כמו א.ד. והתשלום מבוצע כנגד הצגת דוקומנטים.
א.ד. מותנה מתאים לעסקה בה יש חוזה לאורך זמן בין הצדדים, היבואן והיצואן. 
הא.ד. יכול להיפתח על הסכום הפתוח לתשלום בכל נקודת זמן בתוספת פיצוי מוסכם על הפסקת משלוחים ותשלומים, במקרה כאמור האובליגו של היבואן בבנק בדרך כלל קטן יותר מסכום העסקה כולה. 
לעיתים, אשראי דוקומנטרי מותנה יכלול דרישה  להוכחת ביצוע על ידי מסמכים, כגון העתק שטר מטען לצורך הוכחת משלוח הכל בהתאם לרשום בתנאי הא.ד. המותנה.


חשוב לדעת

  • האמור לעיל הינו כלי עזר למידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי או מקצועי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם, לרבות בנושאים של ייעוץ מס, יעוץ משפטי או ארגוני.
  • האמור לעיל אינו ממצה את כל הנושאים והסתמכות על האמור בו מחייבת בדיקה והינה באחריות הבלעדית של המשתמש.
  • האמור אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי. קבלת האשראי מותנית באישור הבנק ותנאיו.
  • השירותים כרוכים בתשלום עמלות בהתאם לתעריפון הבנק.